Top 3 AI มาแรงปี 2022

Top 3 AI มาแรงปี 2022

จากการระบาดระลอกแล้วระลอกเล่าของโควิด-19 ส่งผลให้มีการนำ AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning มาใช้เพิ่มขึ้นในปี 2021 จากความจำเป็นต่อการใช้งานในองค์กรต่างๆ บวกกับการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เปลี่ยน AI ให้กลายเป็นความจริง

Continue reading
รู้จักกับ AutoML translation

รู้จักกับ AutoML translation

พัฒนา และแปลภาษาจากการสร้างโมเดลตอบโจทย์ตามความต้องการ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

Continue reading
รู้จักกับ Cloud Translation

รู้จักกับ Cloud Translation

บริการแปลภาษาบน Google Cloud Platform (GCP) ช่วยให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณสามารถแปลข้อความแบบอ่านไม่สะดุด ผ่าน Translation API พร้อมคำแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน


Continue reading
Translation AI คืออะไร

Translation AI คืออะไร

รู้จักกับ Translation AI เครื่องมืออัจฉริยะที่มาเพื่อทำลายกำแพงภาษาในธุรกิจของคุณ เพิ่มศักยภาพในการทำงานและประสานงานอย่างมั่นใจในโลกไร้พรมแดน

Continue reading
บริษัทแม่ของ Cloud Ace (Yoshidumi Holdings) จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Marubeni Corporation เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจด้วย Google Cloud ในยุคดิจิทัล

บริษัทแม่ของ Cloud Ace (Yoshidumi Holdings) จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Marubeni Corporation เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจด้วย Google Cloud ในยุคดิจิทัล

Marubeni Corporation (Marubeni) และ Yoshidumi Holdings, Inc. (Yoshidumi HD) จะลงนามในข้อตกลงร่วมทุนและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วย Google Cloud เพื่อขยายตลาดในยุคดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ

Continue reading
.