Terms of service

ข้อตกลงในการใช้บริการ


หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์

1. ข้อตกลงนี้กล่าวถึงการให้บริการต่างๆ โดยบริษัท คลาวด์ เอซ จำกัด (ที่อยู่ : 199 คอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ห้องที่ 1505 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้คือเพื่อสร้างเงื่อนไขและข้อตกลงที่จำเป็นต่อการให้บริการ (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริการ”)

2. หากบุคคลใด (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัคร”) ได้ยื่นคำขอทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และได้รับการอนุญาตจากบริษัท (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทผู้ทำสัญญา”) บริษัทผู้ทำสัญญา/ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามข้อตกลงการใช้บริการในระหว่างการใช้บริการ

3. ในกรณีที่ข้อตกลงการใช้บริการใดแตกต่างกับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ถือตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นสำคัญ

4. เนื้อหา ค่าบริการ ระยะเวลาของสัญญาและข้อตกลงอื่นในการใช้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงการใช้บริการและเงื่อนไขการใช้บริการ


หมวดที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัคร ข้อตกลงการใช้บริการ

1. ผู้สมัครต้องส่งใบสั่งซื้อที่กำหนดไว้ให้แก่บริษัท

2. ผู้ใช้บริการต้องอ่านและตกลงตามเงื่อนไขการใช้บริการ ก่อนการตกลงเข้าทำสัญญา

3. ในการตกลงเข้าใช้บริการ หากบริษัทต้องการเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครเพื่อใช้ในการพิจารณายืนยันการตกลงใช้บริการ ผู้สมัครยินยอมส่งเอกสารดังกล่าวแก่บริษัท

  หมวดที่ 3 การตั้งข้อตกลงการใช้บริการ

  1. เงื่อนไขการใช้บริการจะถูกบังคับใช้เมื่อบริษัททำการอนุมัติใบสั่งซื้อจากผู้สมัครตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

  2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสมัครใช้บริการของผู้สมัคร หากพบว่า

  • เอกสารของผู้สมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเอกสาร

  • มีความเสี่ยงที่ผู้สมัครจะละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการ

  • ผู้สมัครเคยละเมิดข้อตกลงการใช้บริการหรือเงื่อนไขการบริการมาก่อนแล้ว

  • ขัดต่อข้อที่ 24

  • ธุรกิจของบริษัทถูกขัดขวาง หรือเมื่อบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครไม่เหมาะสมที่จะเข้าทำข้อตกลงตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

  3. ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการถูกยอมรับจากข้อแรกของข้อข้างต้น บริษัทจะทำการแจ้งแก่บริษัทผู้ทำสัญญาให้ทราบถึงการยอมรับดังกล่าว

  หมวดที่ 4 การเปลี่ยนชื่อและอื่นๆ

  1. ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทผู้ทำสัญญาจะต้องแจ้งแก่บริษัทล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

  • มีการเปลี่ยนชื่อธุรกิจหรือชื่อการค้า

  • มีการเปลี่ยนตัวแทน

  • มีการเปลี่ยนที่อยู่หรือที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

  • มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเอกสารที่เคยได้ส่งให้แก่บริษัท

  2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใด เนื่องมาจากการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด

  หมวดที่ 5 การเปลี่ยนแปลงเนื้อความการบริการ

  1. ในกรณีที่บริษัทผู้ทำสัญญาประสงค์จะเปลี่ยนข้อมูลอย่างใดที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทผู้ทำสัญญาจะต้องยื่นเอกสารที่จำเป็นแก่บริษัทอีกครั้งหนึ่ง

  2. ให้นำข้อตกลงตามข้อ 2 และ 3 ในข้อ 2 และข้อ 3. มาใช้บังคับโดยอนุโลม แก่การเปลี่ยนข้อมูลการบริการดังกล่าว

  หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทจะทำการแจ้งไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัท ตาม (https://th.cloud-ace.com/home) ทั้งนี้ บริษัทผู้ทำสัญญาจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

  หมวดที่ 7 ค่าบริการ

  1. ในการใช้บริการ บริษัทผู้ทำสัญญาต้องชำระค่าบริการตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการชำระค่าบริการ ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้

  2. การชำระค่าบริการดังกล่าว บริษัทผู้ทำสัญญาต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการชำระค่าบริการ โดยสามารถชำระค่าบริการได้ทางช่องทางดังนี้

  • โดยการชำระด้วยเงินสด

  • โดยการชำระด้วยการโอนผ่านทางธนาคาร

  • วิธีการอื่นที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

  3. ค่าบริการจะถูกคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน USD ของธนาคาร CITIBANK เป็นอัตราแลกเปลี่ยน THB ซึ่งอิงตามอัตราและเปลี่ยน ณ วันที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่เว็ปไซต์ https://www.citibank.co.th/THGCB/COA/frx/prefxratinq/flow.action

  • อัตราแลกเปลี่ยน : ดอลลาร์สหรัฐ เป็น บาทไทย 
  • สกุลเงิน: USD 
  • ธนบัตร: ราคาขาย 
  • อัตราแลกเปลี่ยนยืนยันตาม: วันที่ทำใบแจ้งหนี้ (บริษัทคลาวด์ เอซ จำกัด ยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนนี้)

  หมายเหตุ : ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้ามีค่าใช้บริการต่ำกว่า 500 บาท จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อให้ครบจำนวน 500 บาทเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนดดังกล่าว

  หมวดที่ 8 การยกเลิกสัญญา

  หากบริษัทผู้ทำสัญญาฝ่าฝืนข้อตกลงหรือยกเลิกสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท บริษัทผู้ทำสัญญาต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนสองเท่าจากจำนวนที่ได้ยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทผู้ทำสัญญาต้องรับผิดชอบในภาษีมูลค่าเพิ่มจากส่วนดังกล่าวด้วย

  หมวดที่ 9 ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้า

  ในกรณีที่บริษัทผู้ทำสัญญาไม่ชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายคงค้างแก่บริษัทภายในระยะเวลากำหนด บริษัทผู้ทำสัญญาต้องชดใช้เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 14.6 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้


  หมวดที่ 10 ข้อห้าม, ข้อปฏิบัติและอื่นๆ

  ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทผู้ทำสัญญาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังต่อไปนี้

  1. ห้ามการกระทำในลักษณะใดก็ตามที่ละเมิดหรืออาจนำไปสู่การละเมิดเกี่ยวกับสินเชื่อ ความเป็นส่วนตัว หรืออย่างอื่นของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม

  2. ห้ามการกระทำในลักษณะใดก็ตามที่ละเมิดหรืออาจนำไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการอย่างใดที่มีความคล้ายคลึงกันกับบริการของบริษัท เช่น เครื่องมือแปลภาษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้บริการของบริษัทเพื่อใช้ในการละเมิดในทำนองเดียวกัน

  3. ห้ามใช้บริการของบริษัทในลักษณะอ้างตนเลียนแบบบริษัทหรือบุคคลที่สาม ในทำนองที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น บริษัทหรือบุคคลที่สาม

  4. ห้ามกระทำการในลักษณะใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้อง ส่งเสริมหรือเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

  5. ห้ามกระทำการในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นการบิดเบือน แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลของบริษัทหรือบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทผู้ทำสัญญาได้เข้าถึงข้อมูลนั้นผ่านทางการใช้บริการ

  6. ห้ามกระทำการในลักษณะใดก็ตามในทำนองขัดขวางการให้บริการ

  7. ห้ามกระทำการในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นการรบกวนหรืออาจจะก่อความรบกวนต่อการใช้บริการ หรือบริษัทหรือบุคคลที่สาม

  8. ห้ามลอกเลียนหรือแก้ไขซอฟต์แวร์หรือข้อมูลใดๆ ของบริษัท รวมถึงการแปลกลับ ปรับปรุง แยกส่วนหรือการกระทำในลักษณะใดอันเป็นการดึงรหัสต้นฉบับ (Source code) ออกมา

  9. ห้ามนำบริการไปใช้ในการประกอบธุรกิจประเภทสถาบันนิวเคลียร์ การควบคุมจราจรทางอากาศ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีบริษัทผู้ทำสัญญาไม่ได้มีใบอนุญาตการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย หรือนำไปใช้ในกิจการอย่างใดที่หากเกิดความผิดพลาดของระบบ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสภาพแวดล้อมได้

  10. ห้ามใช้บริการร่วมกันหลายโครงการโดยปกปิดบริษัทว่าเป็นการใช้บริการกับโครงการอย่างเดียวอันเป็นการใช้ทรัพยากรสำหรับการคำนวณ พื้นที่จัดเก็บ การติดต่อสื่อสารและอื่นๆร่วมกัน

  11. ห้ามใช้บริการในการจัดการข้อมูลหรือในการใดที่มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับการเคลื่อนย้ายอาวุธซึ่งกำหนดโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา

  12. ห้ามทำการพัฒนาหรือใช้บริการด้านการสื่อสารผ่านการเข้าถึงจากสาธารณะ เช่น แอปพลิเคชันที่อนุญาตการโทรออกหรือรับสายได้จากระบบโทรศัพท์สาธารณะ

  13. ห้ามใช้ ID และ Password โดยขัดต่อกฎหมาย

  14. ห้ามนำบริการไปใช้กับโปรแกรม เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สร้างหรืออาจสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจอื่นหรือบุคคลที่สาม

  15. ห้ามนำบริการไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลอันไม่เหมาะสม เช่น ข้อมูลสำหรับผู้ใหญ่ ข้อมูลที่หยาบคายหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้เยาว์หรือเป็นการอนาจารแก่ผู้เยาว์ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลอื่นที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

  16. ห้ามกระทำการในลักษณะใดก็ตามอันเข้าข่ายละเมิดสิทธิของบริษัทหรือบุคคลที่สาม รวมถึงในลักษณะที่ขัดหรืออาจขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอีนดีของประชาชน

  หมวดที่ 11 ห้ามขายหรือมอบสิทธิการใช้บริการ

  ห้ามบริษัทผู้ทำสัญญาขายบริการนี้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงห้ามให้สิทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของบริการให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

  หมวดที่ 12 การโอนสิทธิ ให้แก่บุคคลที่สาม

  บริษัทสามารถให้สิทธิในการใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลที่สามได้ โดยต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทผู้ทำสัญญา

  หมวดที่ 13 การติดต่อ หรือแจ้งเตือน

  1. การสอบถามเกี่ยวกับบริการ การแจ้งเตือนจากบริษัทถึงบริษัทผู้ทำสัญญา หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้

  2. ในกรณีที่บริษัทได้ทำการส่งหรือแจ้งไปยังที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือตามที่อยู่อีเมลที่ได้ให้ไว้ตามปกติแล้ว แม้มีเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทำให้บริษัทผู้ทำสัญญาไม่ได้รับการแจ้ง ต้องถือว่าบริษัทผู้ทำสัญญาได้รับทราบข้อมูลนั้นแล้ว

  หมวดที่ 14 การสำรองข้อมูล

  บริษัทอาจทำการสำรองหรือคัดลอกข้อมูลที่เก็บรักษาโดยบริษัทบนเซิร์ฟเวอร์ผ่านการใช้บริการเพื่อที่จะสำรองข้อมูลในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความเสียหาย หยุดการทำงานหรืออยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง

  หมวดที่ 15 ความเป็นส่วนตัว

  1.บริษัทจะเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวและรักษาสิทธิตามกฎหมายของบริษัทผู้ทำสัญญาภายใต้ขอบเขตตามกฎหมาย

  2.ในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ตาม ( https://www.cloud-ace.com/company-profile/privacy-policy )

  3.บริษัทอาจเข้าถึง ดูแล ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทผู้ทำสัญญานำเข้ามาในระบบผ่านการใช้บริการ แลข้อมูลนั้นอาจถูกส่งต่อไปยังบริษัท กูเกิล มหาชน (Google Inc.) ตามความเหมาะสมของการใช้บริการ

  หมวดที่ 16 ข้อมูลที่เป็นความลับ

  1. บริษัทและบริษัทผู้ทำสัญญาจะต้องเปิดเผยข้อมูลแก่กันตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงการใช้บริการ และจะต้องไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

  2. ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว จะไม่จัดอยู่ในเงื่อนไขและไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นข้อมูลที่เป็นความลับ ในกรณีดังต่อไปนี้

  • เป็นข้อมูลที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วในสาธารณะ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นข้อเท็จจริงทั่วไปหรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่

  • เป็นข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลที่สามโดยขัดต่อกฎหมาย

  • เป็นข้อมูลที่ได้ครอบครองไว้ในช่วงระยะเวลาที่สามารถเปิดเผยได้แล้ว

  • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย หรือกฎองค์กรของรัฐ หรือโดยคำสั่งศาล

  หมวดที่ 17 การลบข้อมูลลายลักษณ์อักษร

  1. บริษัทมีสิทธิหยุดการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทผู้ทำสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่ เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลอันเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องห้าม หรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่าไม่เหมาะสม

  2. บริษัทมีสิทธิลบข้อมูลลายลักษณ์อักษรของบริษัทผู้ทำสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้าและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ในกรณีเมื่อช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือเมื่อความจุพื้นที่ที่ได้จัดสรรไว้แก่บริษัทผู้ทำสัญญานั้นมีความจุเกินกว่าที่กำหนด

   หมวดที่ 18 การดูแลการบริการ การหยุดให้บริการชั่วคราว การเปลี่ยนหรือการยกเลิกบริการ Sub-billing

   1. บริษัทสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามหลังจากการหยุดให้บริการชั่วคราว เพื่อรักษาสถานะการทำงานของการบริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

   2. จากข้อข้างต้น โดยปกติจะมีการแจ้งบริษัทผู้ทำสัญญาล่วงหน้าก่อนเสมอ แต่ในกรณีฉุกเฉิน ทางบริษัทสามารถทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงโดยไม่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

   3. บริษัทสามารถหยุดการให้บริการได้ หากมีเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรืออุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย

   4. ในกรณีที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ หรือเหตุอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจะให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้องกันภัยพิบัติหรือฟื้นปูการสื่อสาร เพาเวอร์ซัพพลายหรือระเบียบวิธีต่างๆเพื่อควบคุมการสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสาธารณประโยชน์ และอาจมีการกำหนดข้อจำกัดอย่างอื่นในการใช้บริการตามสมควร

   5. บริษัทมีสิทธิเพิ่ม เปลี่ยนหรือลบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ หลังจากที่ได้แจ้งล่วงหน้าแก่บริษัทผู้ทำสัญญา

   6. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดอันเกิดจากบริษัทผู้ทำสัญญาหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเกิดจากความล่าช้าหรือไม่สามารถให้บริการได้ อันเป็นเหตุเนื่องมาจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้นหรือเหตุอื่นในทำนองเดียวกัน

   หมวดที่ 19 ระยะเวลาของสัญญา

   การบริการจะมีผลหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ลงนาม และมีผลผูกพันตามข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ (ภายในระยะเวลา 3 วันก่อนสัญญาสิ้นสุดลง หากไม่มีสัญญาถึงบริษัทผู้ทำสัญญาภายใน 14 วันก่อนระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญา) ให้มีผลเป็นการต่อสัญญาเดิมโดยทันทีนับตั้งแต่วันที่หมดสัญญาเป็นต้นไป โดยรายละเอียดตามสัญญาจะเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม

   หมวดที่ 20 การยกเลิกการบริการโดยบริษัทผู้ทำสัญญา

   1. หากบริษัทผู้ทำสัญญาประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ต้องส่งเอกสารการขอยกเลิกโดยใช้รูปแบบตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

   2. การยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทผู้ทำสัญญาต้องรับผิดชอบในค่าบริการจนถึงวันที่ยกเลิก ตามสัดส่วนที่ได้ใช้งานจริงก่อนการยกเลิกในรอบเดือนนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ทำสัญญาไม่ต้องรับผิดชอบในค่าบริการบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียมตัวแทน

   หมวดที่ 21 การยกเลิก การหยุดใช้งานชั่วคราว การสูญเสียกำไรจากเวลาที่จำกัด

   1. ในกรณีที่บริษัทผู้ทำสัญญาได้ฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและจะยกเลิกการให้บริการทั้งหมด โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

   (1) เมื่อไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงการใช้บริการ

   (2) เมื่อบริษัทผู้ทำสัญญาได้แสดงหรือแจ้งความเท็จแก่บริษัท ในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกง

   (3) เมื่อบริษัทผู้ทำสัญญาชำระค่าบริการด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้ตกลงกันไว้

   (4) เมื่อบริษัทผู้ทำสัญญาหยุดกิจการชั่วคราว หรือใบอนุญาติประกอบกิจการหรือทะเบียนกิจการของบริษัทผู้ทำสัญญาถูกตรวจสอบโดยทางการ

   (5) เมื่อบริษัทผู้ทำสัญญาได้รับหมายบังคับคดีจากศาลเพื่อที่จะยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัทผู้ทำสัญญา

   (6) เมื่อบริษัทผู้ทำสัญญาล้มละลายหรือถูกฟ้องล้มละลาย

   (7) เมื่อใบชำระเงินหรือเช็คที่ออกโดยธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือการชำระเงินถูกระงับชั่วคราว

   (8) เมื่อบริษัทของบริษัทผู้ทำสัญญาเปลี่ยนกิจการ เงินทุนลดลงหรือเลิกกิจการ

   (9) เมื่อเกิดเหตุอย่างใดที่สร้างความยากลำบากต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการ

   (10) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน เครดิตหรือความสามารถในการชำระเงิน

   2. หากบริษัทผู้ทำสัญญาฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น บริษัทผู้ทำสัญญาต้องชำระค่าบริการที่คงค้างแก่บริษัททันที

   หมวดที่ 22 การลบข้อมูลหลังจากหมดสัญญา

   หลังสิ้นสุดสัญญาหรือกรณีอื่นใด บริษัทมีสิทธิลบข้อมูลของบริษัทผู้ทำสัญญาที่เคยมีในระหว่างการใช้บริการที่เก็บไว้บนเซิฟเวอร์ โดยบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น


   หมวดที่ 23 ข้อห้ามการส่งต่อข้อตกลง

   ห้ามบริษัทผู้ทำสัญญาส่งต่อสิทธิหรือภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการแก่บุคคลที่สาม


   หมวดที่ 24 การกีดกันกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   1. บริษัทผู้ทำสัญญาหรือตัวแทนของริษัทผู้ทำสัญญาต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือบุคคลหรือบริษัทที่มีอิทธิพลผิดกฎหมาย กลุ่มสมัชชา กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมและอื่นๆ หรือกลุ่มหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนและหลังทำสัญญาฉบับนี้

   • มีความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่มอิทธิพลที่มีอำนาจในการจัดการธุรกิจ

   • มีความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่มอิทธิพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ

   • มีความสัมพันธ์กับกลุ่มหรือธุรกิจใดๆ ที่มีการใช้งานสมาชิกกลุ่มอิทธิพลเพื่อสร้างกำไรให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อสร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่สาม

   • มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องในการจัดการเช่น การจัดการเงินทุนของกลุ่มอิทธิพลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้

   • มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการที่สามารถระบุได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มอิทธิพล

   2. หากบริษัทพบว่าบริษัทผู้ทำสัญญาหรือตัวแทนของบริษัทผู้ทำสัญญาหรือคนกลางของบริษัทผู้ทำสัญญา เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ก่อนหน้า บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการหรือสัญญาฉบับนี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

   3. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัทผู้ทำสัญญาอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญาดังกล่าว

   หมวดที่ 25 ขอบเขตความรับผิดชอบ

   1. บริษัทต้องรับผิดชอบต่อบริษัทผู้ทำสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการอันเกิดจากความผิดของบริษัท เป็นเวลาเกินกว่า 72 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือไม่สามารถใช้บริการได้รวม 120 ชั่วโมง ภายในเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่ระยะเวลาที่บริษัททราบถึงความขัดข้องนั้น ค่าบริการในรอบเดือนนั้นจะถูกจำกัดตามคำร้องของบริษัทผู้ทำสัญญาเพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้ทำสัญญาไม่ได้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่สามารถยื่นคำร้องได้ บริษัทผู้ทำสัญญาจะเสียสิทธิในการจำกัดการใช้บริการดังกล่าว

   2. ในระหว่างที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากการซ่อมบำรุง ถูกรบกวน การเปลี่ยนการให้บริการ หรือด้วยเหตุอื่นใดนั้น ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้อันเกิดจากความผิดของบริษัท

   3. บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของข้อมูลหรือจากการสูญเสียข้อมูลหรือด้วยเหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการหรือการใช้ระบบเครือข่ายอื่นผ่านการให้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ทำสัญญา หากตรวจสอบพบว่าความเสียหายนั้นเกิดจากบริษัทผู้ทำสัญญาเอง

   หมวดที่ 26 คำออกตัว

   นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อข้างต้น บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน เช่น ข้อมูลของบริษัทผู้ทำสัญญาหายไปจากเซิฟเวอร์ เกิดการรั่วไหล ความเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของข้อมูลโดยตรง และบริษัทผู้ทำสัญญาไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว และในกรณีที่บริษัทผู้ทำสัญญาได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามผ่านการใช้บริการ บริษัทผู้ทำสัญญาต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว

   หมวดที่ 27 การชดใช้ค่าเสียหาย

   ในกรณีที่บริษัทผู้ทำสัญญาหรือบริษัทได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม โดยการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการหรือเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงการละเมิดข้อตกลงในข้อแรกของข้อ 24 ต้องทำการชดใช้ค่าเสียหาย โดยค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้แก่บริษัทผู้ทำสัญญาจะคำนวณตามค่าบริการที่บริษัทผู้ทำสัญญาต้องชำระในรอบเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้คืนจะไม่มีการจำกัดจำนวน

   หมวดที่ 28 การหารือ

   ข้อตกลงใดนอกเหนือไปจากหรือที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการหรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือที่สามารถตีความได้ต่างจากเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทหรือบริษัทผู้ทำสัญญาสามารถหารือเพื่อหาข้อตกลงระหว่างกันได้

   หมวดที่ 29 กฎหมาย

   เงื่อนไขการใช้บริการตามฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

   หมวดที่ 30 อำนาจศาล

   ในกรณที่เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารระหว่างบริษัทและบริษัทผู้ทำสัญญา ให้เป็นไปตามการตัดสินของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

   กรรมการผู้จัดการ
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563


   .