Google Cloud Training

Class Schedule

Date

Course

Trainer

January 31, 2024

Google Cloud Fundamentals : Core Infrastructure

Thanatip

February 16, 2024

Google Cloud Fundamentals : Big Data and ML

Paripol

March 15, 2024

Google Cloud Fundamentals : Core Infrastructure

Thanatip

April 26, 2024

Google Cloud Fundamentals : Big Data and ML

Paripol

May 31, 2024

Google Cloud Fundamentals : Core Infrastructure

Thanatip

June 21, 2024

Google Cloud Fundamentals : Big Data and ML

Paripol

เปิดเส้นทางเตรียมสอบใบรับรอง Data Engineer

เมื่อโลกเราอยู่ในยุคของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล Big Data จึงถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ ทำให้ Data Engineer เป็นอาชีพที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทำความรู้จักกับสายงานพร้อมเส้นทางสู่ใบรับรอง Professional Data Engineer

Continue reading

เตรียมตัวคว้าใบรับรอง Professional Cloud DevOps Engineer

พบกับแนวทางการเตรียมตัวสอบ เพื่อคว้าใบรับรองจาก Google อย่าง Professional Cloud DevOps Engineer ที่จะช่วยรับรองความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคลาวด์ ครอบคลุมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง


Continue reading

เส้นทางสู่ใบรับรอง Associate Cloud Engineer

ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ที่กำลังพุ่งสูง ความรู้ในการทำงานกับคลาวด์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อธุรกิจที่มีการปรับรูปแบบเพื่อให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีนี้ รู้จักกับเส้นทางสู่ใบรับรองความสามารถด้านการใช้งานคลาวด์ที่ช่วยให้เตะตะ HR กว่าใครในตำแหน่ง Cloud Engineer

Continue reading
.
.