Local Billing

บริการตัวแทนชำระเงิน / ออกใบกำกับภาษีสำหรับ Google Cloud

รู้หรือไม่? ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2024 เป็นต้นไป การใช้บัตรเครดิตทำจ่ายเงินบาทในบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท" (DCC fee) ในอัตราร้อยละ 1% ของยอดใช้จ่าย

Start with us! Save 1% on your cost

สิทธิประโยชน์จาก Cloud Ace

Special Discount

รับส่วนลดค่าบริการ Google Cloud ตลอดการใช้งาน พิเศษสำหรับลูกค้าของ Cloud Ace โดยเฉพาะ

Zero Charge

ไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ระบุในคำสั่งซื้อ

Free Support

รับบริการสนับสนุนเชิงเทคนิคฟรีทันที ในระดับ Bronze

Payment & VAT invoice

ชำระค่าบริการในสกุลเงิน บาทไทย (THB) และออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท สะดวกต่อการทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี

ทำไมต้องใช้ Local Billing กับเรา?

Benefits

Cloud Ace Local Billing

Standard Google Cloud

ช่องทางในการชำระค่าบริการ

โอนจ่าย จบ ครบ ในที่เดียว

ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

การออกใบกำกับภาษี

สกุลเงินสำหรับชำระ

บาทไทย (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ส่วนลดค่าบริการ

ส่วนลดจากระบบ Google Cloud และส่วนลดจาก Cloud Ace

ส่วนลดจากระบบ Google Cloud

Technical Support

เริ่มต้นที่ 0 บาท

มีค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

0%

1% สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต

ขั้นตอนในการใช้บริการ


  • ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการภายในสิ้นเดือนหลังจากได้รับ Local Billing
  • ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการด้วย เช็ค (Cheque)
  • กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาเพื่อยืนยัน

Get started!

.