นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท คลาวด์ เอซ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ของบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าของบริษัท (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) จึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“นโยบาย” ฉบับนี้) เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“กฎหมายที่บังคับใช้”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางบริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (หมายถึงข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนจากข้อมูลดังกล่าว หรือจากข้อมูลดังกล่าวร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอยู่หรือมีแนวโน้มว่าอยู่ในการครอบครองของบริษัท ต่อไปในนโยบายฉบับนี้ก็มีความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนี้) ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ, รหัสไปรษณีย์, ชื่อบริษัท, ชื่อหน่วยงาน, ตำแหน่งงาน, อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาทางธุรกิจและธุรกรรมใดๆ

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ เพียงวัตถุประสงค์เดียวหรือมากกว่านั้น

 • เพื่อจัดหาสินค้าและบริการของบริษัท

 • เพื่อจัดเตรียมการแจ้งและดำเนินการทางด้านการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท

 • เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของบริษัท การสัมมนา งานอีเวนท์ และงานนิทรรศการ

 • เพื่อร้องขอการสำรวจและการตอบคำถามอื่นๆ

 • เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

3. เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

3.1 บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยยึดตามความยินยอมของท่านที่ยินยอมต่อนโยบายฉบับนี้เป็นหลัก หากท่านต้องการที่จะเพิกถอนความยินยอมโดยการเพิกถอนอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านอาจกระทำการเพิกถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการแจ้งต่อบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ใน “9. ติดต่อบริษัท” อย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลต่อการเก็บ ใช้ หรือ การเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น

3.2 นอกเหนือไปจากความยินยอมโดยชอบธรรมของท่าน โดยปกติบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้ (i) เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับท่าน (ii) เพื่อใช้สำหรับการรับรองการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของบริษัท (iii) เพื่อใช้สำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (หรือของบุคคลภายนอก) ทั้งนี้ผลประโยชน์และสิทธิพื้นฐานของท่านจะไม่ถูกขัดโดยผลประโยชน์ดังกล่าว

3.3 บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เกี่ยวข้อง หรือขัดแย้ง โดยปราศจากการจากแจ้งให้ท่านทราบ

4. การแบ่งปันหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ใน “1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางบริษัทเก็บรวบรวม” ให้แก่บุคคลภายนอกด้วยวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน “2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่บริษัทในเครือและผู้ให้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี้บริษัทในเครือยังอาจร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความรับผิดชอบในการจัดการของบริษัท บุคคลภายนอกทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลโดยเหมาะสมและจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เช่นกัน

เซลส์ฟอร์ส เจแปน จำกัด
นิสเสะ มารุโนวจิ การ์เดน ทาวเวอร์
1-1-3, มารุโนวจิ, ชิโยดะ-คู, โตเกียว 100-0005, ญี่ปุ่น

กูเกิล แอลแอลซี
1600 แอมฟิเธียเตอร์ พาร์คเวย์
เมาท์เทน วิว, แคลิฟอร์เนีย 94043, สหรัฐอเมริกา

แสลค เทคโนโลยี ลิมิเต็ด
เซลส์ฟอร์ส ทาวเวอร์
60 อาร์801, นอร์ธ ดอค, ดับลิน, ไอร์แลนด์

เซนเดสก์ จำกัด
989 มาร์เกต สตรีท
ซาน ฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94103, สหรัฐอเมริกา

ซานซาน จำกัด
อาโอยามะ โอวัล บิลดิ้ง 13เอฟ,
5-52-2 จินกูเมะ, ชิบุย่า-คิว, โตเกียว 150-0001, ญี่ปุ่น

4.2 บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตซึ่งถูกร้องขอเพิ่มที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเพื่อ.ให้บริษัทสามารถสร้าง ใช้ หรือ ปกป้องสิทธิทางกฎหมายของบริษัท

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ใน “1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางบริษัทเก็บรวบรวม” โดยตรงจากท่าน ในกรณีอื่นๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ใน “1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางบริษัทเก็บรวบรวม” จากบริษัทในเครือที่พนักงานของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย

6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ในการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอันอยู่ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ประเทศดังกล่าวนี้อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความครอบคลุมเทียบเท่ากับกฎหมายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และระดับความเข้มข้นของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยืนยันไม่ได้ว่าจะเทียบเท่ากับกฎหมายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ในสถานการณ์เช่นนี้บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยเท่าที่จำเป็นโดยอ้างอิงตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบข้อมูลของบริษัท หรือในระบบข้อมูลของบุคคลภายนอก บริษัทจะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลนี้อย่างเคร่งครัด และจะตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงดังกล่าวเป็นครั้งคราว บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นจะต้องใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือไม่ว่าในกรณีใด เพื่ออนุญาตให้บริษัทสามารถปกป้องสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลภายนอก ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และระดับความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ของบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยวิธีอืนหรือไม่ และตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้

8. สิทธิของท่านและทางเลือกภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

8.1 ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านอาจมีสิทธิหลายประการต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิร้องขอการเข้าถึง สิทธิที่จะแก้ไข สิทธิที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในร้องขอเคลื่อนย้ายข้อมูล และ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านต่อนโยบายฉบับนี้ และท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

8.2 เมื่อบริษัทรับคำร้องขอตามสิทธิของท่านดังที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบหาความจริงโดยปราศจากความล่าช้าและจะพิจารณาคำร้องขอของท่านว่าตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ในการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ถูกระบุไว้ใน “9. ติดต่อบริษัท”

9. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ วิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือต้องการที่จะใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ใน “8. สิทธิของท่านและทางเลือกภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้” 

ติดต่อบริษัทที่:

ที่อยู่: 199 คอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 15, ห้องเลขที่ 1505, ถนนรัชดาภิเษก, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย 10110

อีเมล: th@cloud-ace.com

มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2024

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลของ

ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรแคลิฟอร์เนีย

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรผู้ซึ่งอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (ซึ่งระบุไว้, เกี่ยวข้องกับ, อธิบายไว้, มีความสมเหตุสมผลว่าเกี่ยวข้องกับ, หรืออาจเชื่อมโยงได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประชากรแคลิฟอร์เนียหรือครัวเรือนในแคลิฟอร์เนีย ต่อไปในบทบัญญัติเพิ่มเติมนี้ ประชากรแคลิฟอร์เนียจะมีความหมายเดียวคือตามที่ระบุนี้) ตามพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย ปี 2018 แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยพระราชบัญญัติสิทธิความเป็นส่วนตัว ปี 2020 (“CCPA”)

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและผู้รับข้อมูลนั้น

บริษัทจะเก็บรวบรวมและได้เก็บรวบรวมมาใน 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านตามที่จะระบุดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากนี้บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกเก็บรวบรวมใน 12 เดือนที่ผ่านมาให้แก่ผู้รับข้อมูลตามที่ระบุใน “3. เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล” ข้างต้น

ประเภท

ข้อบ่งชี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายบันทึกข้อมูลผู้บริโภค (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

ข้อมูลทางการค้าพาณิชย์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวม กรุณาอ้างถึง “1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางบริษัทเก็บรวบรวม” ข้างต้น สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางการค้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวม กรุณาอ้างถึง “2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น สำหรับแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวม กรุณาอ้างถึง “5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น สำหรับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวม กรุณาอ้างถึง “7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล”ข้างต้น

2. สิทธิและทางเลือกของท่านภายใต้ CCPA

CCPA ให้สิทธิแก่ประชากรของแคลิฟอร์เนียในสิทธิที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเป็นประชากรแคลิฟอร์เนีย คำอธิบายต่อไปนี้จะระบุสิทธิของท่านภายใต้ CCPA และจะขยายความวิธีการที่จะใช้สิทธิเหล่านั้น

1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลจำเพาะเจาะจงให้ท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมของบริษัท การแบ่งปัน การเปิดเผย หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อบริษัทได้รับและยืนยันคำร้องขอที่สามารถตรวจสอบได้ของท่าน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ท่าน:
・ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

・ ประเภทของแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

  ・ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าของบริษัทสำหรับการเก็บรวบรวม การขาย หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  ・ ประเภทของบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  ・ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทขาย และ ประเภทของบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทขายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหากได้ระบุไว้

  ・ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้เปิดเผยสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และประเภทของบุคคภายนอก

  ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหากได้ระบุไว้ และ

  ・ ข้อมูลส่วนบุคคลจำเพาะเจาะจงซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

  2. สิทธิที่จะร้องขอการลบออก
  ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอบริษัทให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมจากท่านและได้เก็บรักษาภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ เมื่อบริษัทได้รับและยืนยันคำร้องขอที่ตรวจสอบได้ บริษัทจะลบ (และแจ้งเตือนผู้ทำสัญญากับบริษัทให้ลบเช่นกัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบันทึกของบริษัท เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น

   บริษัทอาจปฏิเสธคำร้องขอให้ลบของท่านได้หากบริษัทหรือผู้ทำสัญญากับบริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลสำหรับใช้เพื่อ:
   ・ เพื่อทำธุรกรรมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกเก็บรวบรวม ปฏฺิบัติตามข้อกำหนดของการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลกลาง การจัดหาสินค้าหรือบริการที่ท่านร้องขอหรือคาดว่าจะถูกคาดหวังจากท่านภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งกำลังดำเนินอยู่กับท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทกับท่าน

   ・ เพื่อช่วยเหลือในการรับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความจำเป็นตามสมควรและได้สัดส่วนตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น

   ・ เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อระบุและซ่อมแซมข้อผิดพลาดซึ่งทำให้การทำงานที่มีอยู่ด้อยลง

   ・ เพื่อใช้เสรีภาพในการพูด รับรองสิทธิของผู้บริโภคอื่นๆ ในการใช้สิทธิเสรีภาพของพวกเขาทางการพูด, หรือใช้สิทธิอื่นๆ ตามกฎหมาย

   ・ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งแคลิฟอร์เนีย (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.)

   ・ เพื่อมีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือการค้นคว้าทางสถิติทางด้านสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นไปตามหลักจริยธรรมและกฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่นๆที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ขอให้ทราบว่าการลบข้อมูลมีแนวโน้มทำให้ความสำเร็จของการค้นคว้าถดถอยลง แม้ว่าท่านได้จัดเตรียมความยินยอมโดยแจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว ก็อาจโดนปฏิเสธได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

   ・ เพื่อทำให้การใช้งานภายในที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างสมเหตุสมผลโดยอ้างอิงจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท หรือ

   ・ เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

   3. สิทธิที่จะร้องขอการแก้ไขให้ถูกต้อง
   ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมจากท่านและได้เก็บรักษาไว้ให้ถูกต้อง เมื่อบริษัทได้รับและยืนยันความถูกต้องของคำร้องขอของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไข (และแจ้งเตือนผู้ทำสัญญากับบริษัทให้แก้ไขด้วยเช่นกัน) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดพลาดของท่าน บริษัทอาจปฏิเสธคำร้องขอของท่านในการแก้ไขให้ถูกต้องหากบริษัทตัดสินว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโต้แย้งดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะไม่ถูกต้องตามคำร้องขอของท่านโดยอ้างอิงจากสถานการณ์ทั้งหมด

   4. สิทธิในการยกเลิกการขายหรือการแบ่งปัน
   บริษัทไม่ได้ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเก็บรวบรวมจากท่านในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา และข้อมูลนั้นจะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันในอนาคต

   5. สิทธิที่จะจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นข้อมูลอ่อนไหว
   บริษัทไม่ได้ใช้หรือเปิดเผย และจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นข้อมูลอ่อนไหวซึ่งเก็บรวบรวมจากท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

    ・ เพื่อประกอบการให้บริการหรือจัดหาสินค้าซึ่งถูกคาดหวังอย่างเหมาะสมในระดับของผู้บริโภคโดยทั่วไปซึ่งร้องขอสินค้าหรือบริการนั้นๆ

    ・ เพื่อช่วยเหลือในการรับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความจำเป็นตามสมควรและได้สัดส่วนตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น

    ・ สำหรับการใช้งานระยะสั้น ชั่วคราว (ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ใช้งานของผู้บริโภคในอนาคต)

    ・ เพื่อประกอบการให้บริการในนามของบริษัท และ

    ・ เพื่อดำเนินกิจกรรมสำหรับการตรวจสอบหรือคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ หรือ ความปลอดภัยของการบริการหรืออุปกรณ์ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ, ผลิตขึ้น, ผลิตขึ้นเพื่อ, หรือควบคุมโดยบริษัท

    6. การไม่เลือกปฏิบัติ
    บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อประชากรแคลิฟอร์เนียผู้ซึ่งใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้ CCPA และยิ่งไปกว่านั้น บริษัทจะไม่กระทำการต่อไปนี้ นอกจากว่าจะได้รับการอนุญาตโดย CCPA :

     ・ ปฏิเสธสินค้าหรือบริการแก่ท่าน

     ・ เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการที่ต่างจากปกติ รวมถึงการมอบส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ หรือกำหนดบทลงโทษ

     ・ จัดหาสินค้าหรือบริการในระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างให้แก่ท่าน

     ・ เสนอให้ท่านรับสินค้าหรือบริการในราคาหรืออัตรา หรือ ระดับหรือคุณภาพที่แตกต่าง

     ・ ตอบโต้พนักงาน การสมัครเป็นพนักงาน หรือ ผู้ทำสัญญาอิสระ

     7. การใช้สิทธิร้องขอการเปิดเผย ร้องขอการลบและการแก้ไขให้ถูกต้อง
     ในการใช้สิทธิของท่านเพื่อคำร้องขอให้เปิดเผย คำร้องขอให้ลบ คำร้องขอให้แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณายื่นคำร้องขอที่ตรวจสอบได้ไปยังบริษัท หรือติดต่อบริษัทตามที่ระบุไว้ใน “9. ติดต่อบริษัท” ข้างต้น

      เฉพาะท่าน บุคคลธรรมดาหรือบุคคลซึ่งได้ลงทะเบียนกับเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งท่านแต่งตั้งให้กระทำการใน นามของท่าน หรือบุคคลซึ่งมีหนังสือมอบอำนาจหรือทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ให้แก่ท่าน อาจสร้างคำร้องขอที่ตรวจสอบได้ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจสร้างคำร้องขอที่ตรวจสอบได้ในนามของผู้เยาว์ในการดูแลของท่าน

      คำร้องขอที่สามารถตรวจสอบได้จะต้อง:

      ・ จัดเตรียมข้อมูลอันเพียงพอต่อการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผลของบริษัท เพื่อตรวจสอบว่าท่านเคือบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ

      ・ ระบุคำร้องขอของท่านพร้อมด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจของบริษัท การประเมินค่า และตอบสนองอย่างเหมาะสม

      แก้ไขล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2024      .