" Google Cloud ช่วยให้เรารู้คุณค่าของข้อมูลที่รวบรวมไว้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราไปสู่บทใหม่ "

SARAVUT CHANATHAWARALUK

Deputy Managing Director at Sing Buri Isuzu Sales 


.