นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่อง การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย


บริษัท คลาวด์เอซ​ จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท คลาวด์เอซ​ จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ​ จะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ​ จะทำการดูแลรักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ใช้ เพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ​ ขอให้ท่านมั่นใจในมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทฯ​ ที่มีความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือการโจรกรรม หรือการกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย


ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งต่อไปบริษัท คลาวด์เอซ จำกัด

CONTACT INFORMATION

Should you have a complaint or require more information about how we manage your personal data, please contact our Data Protection Officer at:

Cloud Ace Ltd.

Email: th@cloud-ace.com

LAST UPDATED ON: 19 January 2020


.