“ คลาวด์เอซสามารถจัดการ Project ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ มีการรายงานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอตลอดจนจบแคมเปญ ทำให้ทางทีมได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย “

ATCHARA WONNASOMPORN
Deputy Manager of Digital Department
TOSTEM THAI CO.,LTD.


.