รู้จักกับ Google Cloud certified


รู้จักกับ Google Cloud certified

Google Cloud certified เป็นการรับรองความสามารถของบุคคลในความเชี่ยวชาญทางการใช้เทคโนโลยี Google Cloud ที่ต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาทตามสายงาน ซึ่งบุคคลนั้นๆ จะต้องเข้ารับรับการประเมินโดยใช้วิธีที่มีมาตรฐานจากทาง Google Cloud

การผ่านการรับรองของ Google Cloud เป็นตัวดีต่อตัวพนักงานและองค์กรทั้งคู่ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการเติบโตในสายงาน และให้ความมั่นใจแก่นายจ้างในการสร้างทีมที่มีทักษะและประสิทธิภาพสูง

และเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกวัน ทำให้ความรู้ที่มีในปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการอัพเดตเรื่อยๆ ในทันต่อความรู้ และทักษะที่จำเป็นที่เปลี่ยนแปลง Google Cloud certified จะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น นับจากวันที่ได้รับการรับรอง บุคคลที่ผ่านการประเมินแล้วจำเป็นต้องออกใบรับรองใหม่เพื่อรักษาสถานะการรับรองของตน การแจ้งเตือนการต่ออายุจะถูกส่งไป 90, 60 และ 30 วันก่อนวันหมดอายุการรับรอง


.