Cloud Ace Workshop

For Google Cloud

บริการจัดเวิร์คชอปสำหรับ Google Cloud

Key Benefits

Customizable Topics

สามารถกำหนดหัวข้อได้ตามความสนใจ เนื้อหาครอบคลุมหลายระดับ

In-house knowledges

ภายในเนื้อหาสอดแทรกเทคนิค และประสบการณ์จากการทำงานจริง

Professional Instructors

วิทยากรที่มีใบรับรองความชำนาญจาก Google Cloud

  ตัวอย่างเนื้อหาสำหรับ Workshop

- ความรู้เบื้องต้นสำหรับ Google Cloud

- การสร้าง Virtual machine บน Google Cloud

- การใช้งาน Cloud Storage

- การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย AppSheet

- การทำ Data Pipeline บน Google Cloud

- การเขียน Python ETL

- การใช้ Vision AI สำหรับตรวจจับรูปภาพ
- การสร้าง Web Application ด้วย Angular

- การทดสอบ และการแก้ Bug

- การสร้าง Analytics Pipeline สำหรับอุปกรณ์ IoT ด้วย Google Cloud

Trusted by

Contact Us

ขอใบเสนอราคา, สอบถามเพิ่มเติม


.